Metalektro cao 2016 pdf

Cao’s in de Metalektro Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. Met een beschrijving van rechten en plichten voor werkgevers en werknemers in onze bedrijfstak. Deze cao is alleen aangemeld bij het Ministerie SZW, metalektro cao 2016 pdf is geen algemeen verbindend verklaring aangevraagd.

Deze Cao is algemeen verbindend verklaard vanaf 16 juli 2016, UAW 11770. Hier vindt u een pdf-document van de cao’s en hier de volledige tekst. Het boekje kunt u hier bestellen. Klik hier voor Aanmelding en AVV van de cao’s. All collective agreements are also available in English, to read more: follow this link. The English version can be ordered here. Hierdoor blijft een een aantal van uw gebruiksgegevens automatisch bewaard.

Voor het betalen van de verschuldigde heffingen ontvangt elk bedrijf jaarlijks een voorlopige nota, gebaseerd  op de geschatte loonsom, zoals die door het bedrijf is opgegeven. Indien een bedrijf geen loonsomopgave doet, maakt de ROM zelf een schatting. Eventuele correcties op de geschatte loonsom kunt u schriftelijk indienen. Vóór augustus van het daaropvolgende jaar ontvangt het bedrijf een definitieve nota waarin het bedrag van de voorlopige heffing is verrekend. Over te laat betaalde heffingen kan de ROM de wettelijke rente in rekening brengen. Elk bedrijf ontvangt jaarlijks een loonsomformulier dat ingevuld retour gestuurd dient te worden aan de ROM, te zamen met de verzamelloonstaat van dat jaar óf met een originele accountantsverklaring.

Aan de hand van deze gegevens wordt het definitief te betalen heffingsbedrag vastgesteld. Indien nodig zal de ROM een aanmaning sturen aan bedrijven die de gevraagde gegevens niet tijdig of niet volledig toesturen. 2016 en 2017, Basis-cao, artikel 10. De ROM heeft een lager percentage vastgesteld dan in dit artikel in lid 2 is genoemd. Zie voor de procedure de tekst hiernaast. In het kalenderjaar wordt op basis van een geschatte loonsom een voorschotbijdrage geheven.

Hierdoor blijft een een aantal van uw gebruiksgegevens automatisch bewaard. Cao’s in de Metalektro Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. Met een beschrijving van rechten en plichten voor werkgevers en werknemers in onze bedrijfstak. Deze cao is alleen aangemeld bij het Ministerie SZW, er is geen algemeen verbindend verklaring aangevraagd. Deze Cao is algemeen verbindend verklaard vanaf 16 juli 2016, UAW 11770.

Hier vindt u een pdf-document van de cao’s en hier de volledige tekst. Het boekje kunt u hier bestellen. Klik hier voor Aanmelding en AVV van de cao’s. All collective agreements are also available in English, to read more: follow this link. The English version can be ordered here.

Hierdoor blijft een een aantal van uw gebruiksgegevens automatisch bewaard. Voor het betalen van de verschuldigde heffingen ontvangt elk bedrijf jaarlijks een voorlopige nota, gebaseerd  op de geschatte loonsom, zoals die door het bedrijf is opgegeven. Indien een bedrijf geen loonsomopgave doet, maakt de ROM zelf een schatting. Eventuele correcties op de geschatte loonsom kunt u schriftelijk indienen. Vóór augustus van het daaropvolgende jaar ontvangt het bedrijf een definitieve nota waarin het bedrag van de voorlopige heffing is verrekend. Over te laat betaalde heffingen kan de ROM de wettelijke rente in rekening brengen. Elk bedrijf ontvangt jaarlijks een loonsomformulier dat ingevuld retour gestuurd dient te worden aan de ROM, te zamen met de verzamelloonstaat van dat jaar óf met een originele accountantsverklaring.